Kategorier

1. Allmänt

1.1 Atecokonto är 2:a Tekniska Compagniet AB:s (”Ateco”, ”vi”) sätt att erbjuda särskild service, personliga erbjudanden och förenklad administration för sina trogna kunder genom att tillhandahålla personliga erbjudanden anpassade till kontoinnehavaren, spara uppgifter om dig och dina köp samt erbjuda enklare administrering av nya köp. För att registrera dig som kontoinnehavare hos 2:a Tekniska Compagniet AB (”Kontoinnehavaren”, ”du”) behöver du godkänna dessa villkor för kontoinnehav. För företag avser begreppet ”Kontoinnehavare såväl företaget som dess representanter.

2. Konto

2.1 Krav för Atecokonto

2.1.1 Företag med organisationsnummer representerade av Fysiska personer som är 18 år eller äldre med en fast adress samt e-postadress kan registrera sig som Kontoinnehavare till Atecokonto.

2.1.2 Det kostar ingenting att bli Kontoinnehavare till Atecokonto.


2.1.3 E-postadressen måste vara företagsknuten för att identifiera att du arbetar på det företag du anger som kund.

2.1.4 Större kunder med egen prislista ser inga priser på Ateco.se utan är hänvisade till sina egna system där våra priser finns.

2.2 Registrering

2.2.1 Atecokontoinnehavet påbörjas när du godkänner dessa villkor, Kontoinnehavaren har registrerats i Atecos system och ett Atecokonto har öppnats via Atecos webbplats.

2.2.2 Som bekräftelse på registreringen skickar Ateco en bekräftelse per e-post till den e-postadress som du angett.

2.3 Uppsägning och avslutande av konto

2.3.1 Ateco kan säga upp ditt Atecokonto och ogiltigförklara eventuella rabatter och erbjudanden vid missbruk, annat otillbörligt beteende eller om Ateco annars finner det nödvändigt på grund av olämplig användning av kontot utan att någon ersättningsskyldighet uppstår och utan att meddela detta på förhand. Med missbruk avses bland annat brott mot dessa villkor, bedrägerier eller bedrägeriförsök samt förfalskning, ändring, försäljning eller olovlig överlåtelse av handlingar, såsom rabattkoder eller värdekuponger, till annan person. Ateco meddelar i så fall dig skriftligen om uppsägningen av kontoinnehavet, orsaken till uppsägningen och eventuell ogiltigförklaring av erbjudanden och rabatter.

2.3.2 Du kan när som helst säga upp ditt Atecokonto genom att kontakta Atecos kundtjänst. Kontaktuppgifter finns längst ned i dessa villkor.

2.3.3 Du som Kontoinnehavare är skyldig att meddela Atecos kundtjänst om eventuella namn- och adressändringar. Du som Kontoinnehavare ska vidare hålla dig underrättad om eventuella ändringar i dessa villkor för Atecokonto. Information om förändringar hittar du på Atecos webbplats.

2.3.4 Ateco förbehåller sig rätten att avaktivera Atecokontot, om inga aktiviteter och/eller inköp har registrerats på Atecokontot under det senaste året.

2.3.5 Ateco förbehåller sig rätten att avsluta ett Atecokonto som har felaktiga kontaktuppgifter, om inte Kontoinnehavaren har meddelat sina nya kontaktuppgifter inom 12 månader från det att kontaktuppgifterna ändrades.

3. Avtalstid

Ditt avtal om Atecokonto gäller tillsvidare. Om du varit inaktiv på ditt Atecokonto genom att inte ha loggat in, besökt vår webbplats eller klickat på någon av de länkar som vi skickat till dig och ditt senaste registrerade köp ägde rum för mer än 24 månader sedan kan vi komma att avsluta ditt Atecokonto.

4. Atecos behandling av personuppgifter

När du registrerar dig som Kontoinnehavare kommer Ateco att behandla personuppgifter om dig. Behandlingen kommer att ske i enlighet med Atecos integritetspolicy.

5. Personliga erbjudanden och marknadsföring

5.1 Ateco utlovar att skicka information till dig om Ateco och personliga erbjudanden via SMS/MMS, telefon, e-post och fysisk post. Erbjudanden och marknadsföring till dig anpassas efter dina uppgifter, dina vanor, ditt köpbeteende för att säkerställa att du får relevant information och relevanta erbjudanden från oss som är intressant för dig. Information om hur du använder vår webb, vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav analyseras för att kunna tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

5.2 Du har rätt att när som helst motsätta dig att dina uppgifter används för direktmarknadsföring genom att kontakta Ateco. Kontaktuppgifter finner du längst ned i dessa villkor.

6. Anpassning av förmåner och erbjudanden

6.1 Ateco har rätt att ge olika Kontoinnehavare olika förmåner och erbjudanden. Detta innebär att Ateco inte är skyldig att ge samma förmåner till alla Kontoinnehavare. Olika förmåner kan till exempel ges enbart till Kontoinnehavare med visst inköpsmönster, viss inköpsvolym eller till Kontoinnehavare som bor inom ett visst geografiskt område.

7. Ändring i villkoren

7.1 Dessa villkor för Atecokonto gäller i den form som de är publicerade på Atecos webbplats. Ateco har rätt att när som helst göra ändringar för Atecokonton, dessa villkor eller hur erbjudanden utformas eller tillhandahålls.

7.2 Om villkoren för Atecokonto ändras kommer ändringarna att publiceras på Atecos webbplats, där vid var tid tillämpliga villkor är publicerade. Ändringar av villkoren för Atecokonto träder i kraft tidigast 30 dagar efter att Ateco informerat om ändringarna på Atecos webbplats. Vid publicering av ändrade villkor kommer Ateco att informera om ändringarna, när dessa träder i kraft samt skälen till ändringarna. En Kontoinnehavare som inte accepterar de ändrade villkoren kan säga upp sitt Atecokonto med omedelbar verkan.

7.3 Utöver vad som följer av tvingande lagstiftning, ansvarar Ateco inte för eventuella förluster (inklusive förlorade förmåner eller sämre förmåner) till följd av förändringar av dessa villkor och Ateco är inte heller på något sätt skyldig att ersätta Kontoinnehavare eller tredje part för sådana förluster.

8. Villkorens tillämplighet

8.1 Dessa villkor reglerar inte några köp som genomförs inom ramen för Atecos webbshop eller fysiska butiker. Kontoinnehavaren måste alltid informera sig om och följa Atecos Allmänna Försäljningsvillkor, om inget annat uttryckligen anges i dessa villkor. Vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på Atecos webbplats.

9. Tvister

9.1 Eventuella tvister gällande Atecokonto som inte har gått att lösa genom överenskommelse mellan parterna, ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. Kontoinnehavaren kan, för att lösa tvisten utanför domstol, vända sig till Allmänna reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.

10. Kontakt

10.1 Om du har frågor om innehav av Atecokonto eller om du vill säga upp ditt Atecokonto kan du kontakta oss på:

2:a Tekniska Compagniet AB
Kämpevägen 17
553 02 JÖNKÖPING

info@ateco.se