• 1-2 dagars leveranstid på lagervaror
  • Snabb support
  • Hämtlager i Sthlm

 

Tvåvägskommunikation för utrymningsplats 

För publika lokaler finns det krav om utrymningsplats enligt Boverkets BBR. En utrumningsplats för frångänglighet är i praktiken en säkerplats, en brandcell där en person med begränsad möjlighet att ta sig ut själv i händelse av brand kan sätta sig i säkerhet och invänta räddningstjänsten. För detta krävs tvåvägskommunikation så att den nödställde kan kommunicera och larma räddningstjänsten samt få återkoppling om att hjälp är på väg. Detta kan göras med tal eller med ljussignaler.

Boverket skriver såhär:

"I utrymningsplatsen ska det finnas utrustning för tvåvägskommunikation. Tvåvägskommunikationens syfte är att personer utanför byggnaden ska ha möjlighet att bli medvetna om att det finns personer som väntar på assistans i utrymningsplatser. Enligt allmänt råd till BBR 5:248 bör kommunikationen till utrymningsplatsen kunna ske i anslutning till larmsystemets centralutrustning, brandförsvarstablå eller motsvarande. I byggnader utan brandlarm kan motsvarande placering vara entré eller annat utrymme som utgör räddningstjänstens primära inträngningsväg. Andra placeringar kan också vara lämpliga beroende på verksamhetens art.

Kommunikationen ska utföras tvåvägs, till exempel genom tvåvägs talfunktion eller genom larmknapp med bekräftelse vid mottaget larm. Utrustningen bör placeras högst 0,8 m från golvet och i övrigt placeras så att den blir lätt nåbar för en person i rullstol. Här kan det allmänna rådet till BBR 3:143 om manöverdon fungera som vägledning för placering. Utrustningen ska även utföras med skydd mot strömavbrott, till exempel genom batteribackup och avge felsignal vid kommunikationsfel. Säkerheten bör minst motsvara vad som gäller för strömavbrott och felsignal för automatiskt brandlarm enligt BBR avsnitt 5:2511."

 

 

Tvåvägskommunikation utan tal

Då det inte är några krav på att dubbelriktad kommunikation ska ske med tal så har Viewtech tagit fram ett prisvärt system där kommunikation sker med lysdioder. Systemet är idealt att använda upp till 5 st utrymningsplatser även om det går ansluta fler. Funktionen är enkel:

  1. Angreppsvägen är utrustad med en indikeringsenhet och en kvitteringsenhet medan utrymningsplatsen är utrustad med en indikeringsenhet samt en larmknapp.
  2. Vid behov av hjälp trycker den nödställda på larmknappen. Då lyser indikeringslampan på både utrymningsplatsen samt vid angreppsägen "Hjälp tillkallad".
  3. Räddningstjänsen ser larmet och kvitterar larmet med brandkårsnyckel. Då tänds den andra lampan på både utrymningsplatsen samt angreppsvägen "Hjälp är på väg"
  4. När räddningstjänsten kommer till platsen återställs larmknappen och lamporna släcks.

Separat strömförsörjning med batteribackup behövs och systemen sammanbinds med brandsäker 4-ledad kabel för en utrymningsplats och en extra ledare till för varje ytterligare plats.

 

Utrymninsplats kit

UP-komponenter

Skyltar för utrymningsplats

Tvåvägskommunikation med tal

För tvåvägskommunikation med tal är Ateco återförsäljare av ett smidigt och lätthanterat system där kontrollpanelen är 230V-matad med plats för batteribackup och endast en 2-ledad brandsäker kabel ut till varje anropsapparat behövs för att sköta både kommunikation och strömförsörjning. Ingen programmering behövs och systemet finns i 2-8 linjer. För fler utrymningsplatser finns ett nätverksbaserat system som klarar upp till 512 utrymningsplatser.